۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

امروز

سلام بر 25 سالگی عزیز !

۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

ايست !

آدم ها كم كم يكهو از چشم مي افتند !!


+ مواظب باشيد ، برگشتي در كار نيست !

۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

اوجب واجبات

داشتن يه دوست خوب از نون شب هم واجب تره !!

۱۳۸۹ آذر ۲۱, یکشنبه

...

حال این روزهایم درد دارد !

توصيه

فكر و خيال تعطيل ، غم و غصه غدقن ، آبغوره گرفتن هم ممنوع !+ آدم باش بچسب به زندگيت !

۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

یاری که ز عاشقی خبر داشت ...

عشق آمد و کرد خانه خالی
برداشته تیغ لاابالی

غم داد و دل از کنارشان برد
وز دل شدگی قرارشان برد

زان دل که به یکدیگر نهادند
در معرض گفتگو فتادند

این پرده دریده شد ز هر سوی
وان راز شنیده شد به هر کوی

زین قصه که محکم آیتی بود
در هر دهنی حکایتی بود

کردند بسی به هم مدارا
تا راز نگردد آشکارا

یاری که ز عاشقی خبر داشت
برقع ز جمال خویش برداشت

کردند شکیب تا بکوشند
وان عشق برهنه را بپوشند

در عشق شکیب کی کند سود
خورشید به گل نشاید اندود

چشمی به هزار غمزه غماز
در پرده نهفته چون بود راز

زلفی به هزار حلقه زنجیر
جز شیفته دل شدن چه تدبیر

زان پس چو به عقل پیش دیدند
دزدیده به روی خویش دیدند

چون شیفته گشت قیس را کار
در چنبر عشق شد گرفتار

از عشق جمال آن دلارام
نگرفت هیچ منزل آرام

در صحبت آن نگار زیبا
می‌بود ولیک ناشکیبا

یکباره دلش ز پا درافتاد
هم خیک درید و هم خر افتاد

و آنان که نیوفتاده بودند
مجنون لقبش نهاده بودند

او نیز به وجه بینوائی
می‌داد بر این سخن گوائی

از بس که سخن به طعنه گفتند
از شیفته ماه نو نهفتند

از بس که چو سگ زبان کشیدند
ز آهو بره سبزه را بریدند

لیلی چون بریده شد ز مجنون
می‌ریخت ز دیده در مکنون

مجنون چو ندید روی لیلی
از هر مژه‌ای گشاد سیلی

می‌گشت به گرد کوی و بازار
در دیده سرشک و در دل آزار

می‌گفت سرودهای کاری
می‌خواند چو عاشقان به زاری

او می‌شد و می‌زدند هرکس
مجنون مجنون ز پیش و از پس

دل را به دو نیم کرد چون ناز
تا دل به دو نیم خواندش یار

کوشید که راز دل بپوشد
با آتش دل که باز کوشد

خون جگرش به رخ برآمد
از دل بگذشت و بر سر آمد

او در غم یار و یار ازو دور
دل پرغم و غمگسار از او دور

چون شمع به ترک خواب گفته
ناسوده به روز و شب نخفته

می‌کشت ز درد خویشتن را
می‌جست دوای جان و تن را

او بنده یار و یار در بند
از یکدیگر به بوی خرسند

۱۳۸۹ شهریور ۲۱, یکشنبه

21/06/1389

دنبال وا‍ژه ي خاصي نيستم !!!

+ تولدت مبارك !